PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
صفحه اصلي   راهنما
 

كنترل اصالت توسط سامانه پيام كوتاه (SMS)

نکات مهم در مورد کنترل کد اصالت

 1. جهت كنترل اصالت داروي خود توسط سامانه پيام كوتاه (SMS)، پس از كنترل برچسب از لحاظ مخدوش و پاره نبودن آن، لطفاً با دقت قسمت قابل خراشيدن روي برچسب را بخراشيد (توسط ناخن، لبه سكه و غيره) تا اعداد كد اصالت (16 رقمي) كه زير برچسب قرار دارد نمايان گردد.
 2. كد اصالت (16 رقمي) را بطور کامل و با دقت وارد نمائيد.
 3. كد اصالت مربوطه را با تلفن همراه و توسط پيام كوتاه (SMS) به شماره 2000404 ارسال نمائيد ، پس از چند لحظه، پيام مربوط به آن کد به تلفن همراه شما ارسال ميگردد.(درصورتيكه حداكثر ظرف 10 دقيقه پيامي دريافت ننموديد كد اصالت مربوطه را مجدداً ارسال نمائيد.)

پس از ارسال كد اصالت توسط تلفن همراه (SMS) با توجه به وضعيت کد وارد شده يکي از پيامهاي زير براي همان تلفن همراه (فرستنده) ارسال خواهد شد.

 • پيام اصالت(Authentication)
  پس از ارسال پيام حاوي كد اصالت توسط مصرف کننده، در صورت اصل و غيرتقلبي بودن دارو پيام پاسخ حاوي "اعلام كد اصالت ارسال شده ، نام دارو و تأييد اصالت دارو" جهت ارسال كننده پيام، فرستاده خواهد شد.
 • پيام کنترل مجدد (Rechecked)
  • کنترل مجدد كد اصالت بوسيله همان شماره تلفن همراه
   پس از ارسال پيام حاوي كد اصالت توسط مصرف كننده در صورتي كه اصالت دارو قبلاً توسط همانشماره تلفن همراه کنترل شده باشد، پيام پاسخ حاوي "اعلام كد اصالت ارسال شده ، نام دارو ، تأييد اصالت دارو و ذكر كنترل قبلي كد توسط همان شماره تلفن همراه" جهت ارسال كننده پيام، فرستاده خواهد شد.
  • کنترل مجدد كد اصالت بوسيله شماره تلفن همراه ديگر يا سامانه هاي ديگر کنترل اصالت(سامانه اينترنتي و يا سامانه تلفن گويا)
   پس از ارسال پيام حاوي كد توسط مصرف كننده و در صورتي كه اصالت دارو قبلاً توسط سامانه هاي ديگر كنترل اصالت (سامانه اينترنتي يا سامانه تلفن گويا) و يا شماره تلفن هاي همراه ديگر کنترل شده باشد ، پيام پاسخ حاوي "اعلام كد اصالت ارسال شده ، نام دارو ، تأييد اصالت دارو و ذكر كنترل قبلي كد توسط ديگران و توصيه عدم مصرف دارو بدليل احتمال تقلب (در صورت عدم اطلاع از کنترل اوليه کد) " جهت ارسال كننده پيام، فرستاده خواهد شد.
 • پيام انقضاء تاريخ مصرف (Expired)
  پس از ارسال پيام حاوي كد اصالت توسط مصرف كننده ، در صورتي كه تاريخ مصرف دارو گذشته باشد پيام پاسخ حاوي " اعلام  كد اصالت ارسال شده ونام دارو و هشدار انقضاء تاريخ مصرف" جهت ارسال كننده پيام، فرستاده خواهد شد.
 • پيام جمع آوري دستوري (Recalled)
  پس از ارسال پيام حاوي كد اصالتتوسط مصرف كننده در صورتي كه وزارت بهداشت و يا تامين کننده دستور جمع آوري آن دارو را صادر كرده باشند، پيام پاسخ حاوي"اعلام كد اصالت ارسال شده و نام دارو بهمراه پيامي مبني بر دستور جمع آوري دارو توسط وزارت بهداشت و يا تامين کننده و باز گرداندن آن به داروخانه " جهت ارسال كننده پيام، فرستاده خواهد شد.
 • پيام تقلب (Counterfeit)
  پس از ارسال پيام حاوي كد توسط مصرف كننده در صورتي كه کد ارسالي "به هر صورت " درست نباشد پيام پاسخ حاوي "اعلام كد ارسال شده و پيام اين کد تقلبي ميباشد" جهت ارسال كننده پيام، فرستاده خواهد شد.